tisdag, januari 05, 2010

Ja till mångfald och öppenhet - nej till kvotering!

Under många år har de allt mer högljudda kraven på att kvotera in olika grupper i politiska församlingar fått stå mer eller mindre oemotsagda trots att kvotering dels går stick i stäv med tanken på åsiktsrepresentativitet, och dels att fokus förskjuts från att arbeta för att politiken verkligen är öppen för alla grupper till att skapa gräddfiler för vissa grupper och utestänga andra grupper.

Det är anmärkningsvärt att det tycks vara så lätt att bortse från att det svenska politiska systemet faktiskt bygger på åsiktsrepresentativitet - det vill säga att de politiska församlingarnas sammansättning ska avspegla medborgarnas åsikter - inte deras kön, klass, religion, etniska ursprung eller andra sociala egenskaper. Förslag om (godtycklig) social representativitet och kvotering leder faktiskt tankarna till gamla tiders ståndsriksdag istället för moderna politiska församlingar…

Jag anser att de politiska partierna och andra intresseorganisationer måste öppnas upp, moderniseras och utvecklas så de blir intressanta arenor för fler och större grupper i samhället. Låt oss se över våra arbetsformer, organisation och nomineringsprocesser istället för att plädera för kvotering av vissa utvalda grupper!

Läs gärna mer i DN och mina tidigare blogginlägg

Mathias Knutsson

Inga kommentarer: